welcome / sugeng rawuh / selamat datang

Kamis, 07 Januari 2016

daftar basa ngoko, krama, krama inggil (bahasa Jawa)Sebagai orang jawa tentunya sudah menjadi kebiasaan bahkan kesehariannya merbicara dengan menggunakan bahasa jawa, namun kebanyakan muda mudi masa kini kurang bisa berbicara menggunakan bahasa krama maupun krama inggil padahal ini sudah diajarkan sejak sekolah dasar, itu mungkin dikarenakan semakin berkembangnya teknologi informasi secara pesat sehingga begitu mudahnya bahasa dan budaya luar masuk, namun kita juga tidak bisa menyalahkan teknologi karena pengaruh baik dan buruknya teknologi tergantung pemakainya.Dan mungkin sebagian dari mereka menganggap bahwa bahasa jawa itu kono dan tidak selaras dengan perkembangan jaman dan teknologi masa kini, tapi semua persepsi itu salah justru bahasa jawa merupakan bahasa daerah yang sopan dan memiliki banyak filosofi yang sangat bermakna. Dan sebagai orang jawa kita wajib mempertahankan bahasa kita sendiri dengan cara mempelajarinya secara benar. Untuk itu berikut saya sajikan bahasa jawa (ngoko, krama, dan krama inggil). Oke langsung saja choose.NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
Adhi
Adhi
Rayi
Adus
Adus
Siram
Akon
Aken
Ndhawuhi, ngersakake
Aku
Kula
Adalem, kawula, dalem
Amit
Amit
Kula nuwun, nuwun sewu
Anak
Anak
Putra
Anggo
Angge
Agem
Angkat, mangkat
Bidhal
Tindak, jengkar
Apek, amek
Mendhet
Mundhut
Aran
Nami
Asma
Arep
Ajeng, badhe
Kersa
Ati
Manah
Penggalih
Awak
Badan
Salira
Bali
Wangsul
Kondur
Bapak
Bapak
Rama
Batir
Rencang
Abdi
Bojo
Bojo
Garwa
Cangkem
Cangkem
Tuthuk
Cewok
Wawik
Cawik
Cekel
Cepeng
Asta
Dandan
Dandos
Busana
Deleng
Tingal
Priksa
Doyan
Purun
Kersa
Duwe
Gadhah
Kagungan
Dheweke
Piyambakipun
Panjenenganipun
Embah
Embah
Eyang
Embuh
Kirang terang
Nyuwun duka, duka dalem
Endas
Sirah
Mustaka
Enom
Enem
Timur
Gawa, nggawa
Mbekta
Ngasta
Gelem
Purun
Kersa
Geni
Latu
-
Gugah
Gigah
Wungu
Guyu, ngguyu
Gujeng, gumujeng
-
Inep, nginep
Nyipeng
Nyare
Icip
Ngicipi
Ngedhapi
Isin
Isin
Lingsem
Iya
Inggih
Nuwun inggih, sendika
Jaluk, njaluk
Nedhi, nedha
Nyuwun, mundhut
Jarik
Sinjang
Nyamping
Jupuk
Pendhet
Pundhut
Kakang
Kakang
Raka
Kanggo
Kangge
Kagem
Kandha
Ceriyos, sanjang
Ngandika, matur
Klambi
Rasukan
Ageman
Kongkon
Kengken
Utus, dhawuh
Kowe
Sampeyan
Panjenengan
Krungu
Mireng
Midhanget
Lair
Lair
Miyos
Lali
supen
Kalimengan
Lanang
Ajler
Kakung
Lara
Sakit
Gerah
Lunga
Kesah
Tindak
Lungguh, linggih
Lenggah
Pinarak, sewaka
Mangan
Nedha
Dhahar
Mari
Mantun
Senggang, dhangan
Mata
Mripat
Tingal, soca
Mati
Pejah
Seda, surud
Melek
Melek
Wungu
Melu
Tumut
Ndherek
Menehi
Nyukani
Maringi, nyaosi
Metu
Medal
Miyos
Mikir
Manah
Nggalih
Mlaku
Mlampah
Tindak
Mudhun
Mandhap
Tedhak
Mulih
Mantuk
Kondur
Nangis
Nangis, mular
Muwun
Nesu
Nesu
Duka
Nunggang
Numpak
Nitih
Ngadeg
Ngadeg
Jumeneng
Ngombe
Ngombe, nginum
Ngunjuk
Nyambut gawe
Nyambut damel
Ngasta damel
Nyilih
Nyambut
Ngampil
Oleh
Angsal
Kepareng
Omah
Griya
Dalem
Omah-omah
Emah-emah
Krama
Putu
Putu
Wayah
Rambut
Rambut
Rikma
Seba
Sowan
-
Sikil
Suku
Sampeyan
Slamet
Wilujeng
Sugeng
Srengen, nyrengeni
Nyrengeni
Ndukani
Takon
Taken, tangkled
Ndangu, nyuwun pirsa
Tangan
Tangan
Asta
Tangi
Tangi
Wungu
Teka
Dahteng, dugi
Rawuh
Tuku
Tumbas
Mundhut
Turu
Tilem
Sare
Undang, ngundang
Ngundang
Ngaturi, nimbali
Umur
Umur
Yuswa
Untu
Untu
Waja
Urip
Gesang
Sugeng
Wadon
Estri
Putri
Waras
Saras
Senggang
Weteng
Weteng
Padharan
Weneh, diwenehi
Disukani
Diparingi, dicaosi
Weweh
Nyenyukani
Peparing
Weruh
Sumerep
Periksa, uninga
Wudel
Wudel
tuntunan


Matur suwun dhateng agan sedaya ingkang sampun rawuh blog menika. Moga-moga dadhos manfangat  lan Menawa admin anggon nulis kathah klenta klentunipun supadhos maklumipun amarga admin uga saweg kathah sinau. Kurang lebih seperti ini (trima kasih atas kunjungan agan semua. Semoga bermanfaat dan Bila ada tulisan yang salah harap di maklumi, karena admin masih perlu banyak belajar).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar